สมัครครู

เว็บไซต์ จำเป็นสำหรับโรงเรียนเสมอ

เว็บไซต์และชื่อเว็บไซต์โรงเรียน เช่น yourschoolname.ac.th เป็น Brand เป็นยี่ห้อ เป็นตราสินค้า เป็นอัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ และเป็นทรัพย์สินดิจิตอลที่เป็นทางการของโรงเรียน การจดชื่อโดเมนโรงเรียนในรูปแบบ schoolname.ac.th ได้ ต้องมีเอกสารหลักฐานยืนยันความถูกต้องและมีอยู่จริงของโรงเรียนด้วย THNIC นายทะเบียนผู้ดูแลโดเมน .th ของประเทศไทย จึงจะอนุญาตให้ใช้งานชื่อโดเมนนั้น ๆ ได้

ข้อดีของเว็บไซต์โรงเรียน

ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์โรงเรียนเอง มีความน่าเชื่อถือสูง แม้ผ่านไปหลายปีก็ดูได้ง่าย ค้นได้ง่าย และสามารถอ้างอิงได้ดี โรงเรียนสามารถจัดการเว็บไซต์ตนเองได้อย่างไม่มีปัญหาด้วย เพราะข้อมูล รูปภาพทุกอย่างในเว็บไซต์โรงเรียน ถือว่าเป็นสมบัติของโรงเรียน

สำหรับโรงเรียนที่มีมาตรฐานสูง ใส่ใจในเรื่องของ Brand อัตลักษณ์ และภาพลักษณ์โรงเรียนแล้ว ต้องมีเว็บไซต์โรงเรียนอย่างเป็นทางการเสมอ  ชื่อเว็บไซต์โรงเรียนมีความสำคัญและจำเป็นอย่างนี้เอง

Soical Media เช่น Facebook กับโรงเรียน ?

หลายโรงเรียนเลือกใช้ social Media เช่น Facebook เป็นช่องทางสื่อสารโรงเรียนเพียงอย่างเดียว ไม่มีเว็บไซต์โรงเรียนด้วย ซึ่งมีข้อน่าพิจารณาอยู่หลายประการ

1. Facebook ให้ความรวดเร็วในการสื่อสาร
โรงเรียนสามารถ Post ภาพและเรื่องราวต่าง ๆ ได้ง่าย แชร์ได้ง่าย กดปุ่ม Like ได้ง่าย แต่ Facebook ก็มีปัญหาในการเรียงลำดับการนำเสนอเนื้อหาเช่นกัน  และการนำเสนอข้อมูลเก่า ๆ ที่ผ่านมา หาค่อนข้างยาก ไม่เป็นระเบียบเหมือนข้อมูลในเว็บไซต์ของโรงเรียน

2. ใครก็สามารถเปิด Account Facebook ในนามโรงเรียนได้
ปัญหาที่สำคัญของ Facebook คือ ใครก็ได้ สามารถสมัครเปิด Account Facebook ในชื่อโรงเรียนของเราก็ได้ โดยไม่มีการคัดกรองหรือรับรองความถูกต้องใด ๆ เลย เมื่อสร้างขึ้นมาแล้ว เขียน Post บางข้อความ Post บางภาพแล้วปิดหนีไปเลยได้ เรื่องนี้ โรงเรียนควรใส่ใจตรวจสอบว่า มีใครมาใช้ชื่อโรงเรียนสร้างบัญชี Facebook หรือไม่

3. ระบบจัดการ Account Facebook ของโรงเรียน ยังไม่ดีพอ
บางโรงเรียนไม่มีระเบียบปฏิบัติที่ดีพอในการสร้างและบริหาร Account Facebook มอบให้เจ้าหน้าที่บางคนสร้างและดูแลไป พอบุคคลที่รับผิดชอบดูแล Facebook  ออกจากโรงเรียนไป (ในลักษณะที่ไม่เป็นมิตรนัก) เขาไม่คืน Account Facebook ให้โรงเรียน โรงเรียนจึงมีปัญหา ไม่สามารถใช้งาน Facebook ของโรงเรียนได้ และคน ๆ นั้น อาจเอา Account Facebook ของโรงเรียนไป Post ไป Like ในเว็บหรือLink ที่ไม่เหมาะสมก็ได้

โรงเรียนจะประสบปัญหาตามมาหลายอย่าง หากโรงเรียนไม่สามารถจัดการ Account Facebook ของโรงเรียนเองได้ เช่น หากมีคนกล่าวถึงโรงเรียนในแง่ลบที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงใน Facebook โรงเรียนเองแล้ว โรงเรียนไม่สามารถจัดการ แก้ไข หรือลบอะไรออกได้ นี่คือปัญหาสำคัญของการจัดการ Account Facebook รวมถึง Social Media อื่น ๆ ที่หลายโรงเรียนยังละเลย

ระบบสื่อสารออนไลน์ที่ลงตัว (Website + Facebook= Good Brand)

เพื่อให้โรงเรียนมีข้อมูลที่มีคุณภาพ มีภาพลักษณ์ Brand ที่มีมาตรฐาน ขอแนะนำว่า โรงเรียนควรมีเว็บไซต์เป็นทางการของตัวเองไว้ก่อน  แล้วจึงนำ Facebook มาใช้งานร่วมกับเว็บไซต์โรงเรียน วิธีนี้ จะช่วยโรงเรียนได้มากในการสร้างมาตรฐานและรักษาอัตลักษณ์ ภาพลักษณ์โรงเรียน แต่ต้องมีระบบบริหาร Account Facebook ดีพอด้วย

ทีมงานสคูลจ๊อบ ยินดีให้คำแนะนำในการบริหารและรักษา Brand ภาพลักษณ์ดิจิตอลของทุกโรงเรียน เรารับทำเว็บไซต์ บริหารเว็บไซต์ และพร้อมให้คำแนะนำในการบริหาร Social Media อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับทุกโรงเรียน เชิญดูตรงนี้ https://www.webschool.in.th