สมัครครู

เว็บไซต์เหล่านี้ เราอยากแนะนำว่า ครู อาจารย์ ผู้ที่ทำงานในแวดวงการศึกษา หรือแม้แต่สถาบันกวดวิชา ควรเข้าดูบ่อย ๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทักษะวิชาชีพและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของตนเอง

1. www.opec.go.th
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน่วยงานนี้จะดูแลเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนและเรื่องการบรรจุการจำหน่ายครูเอกชนทั้งหมด ทั้งระดับอนุบาล ประถม มัธยม และอาชีวะ ตลอดจนถึงโรงเรียนสอนพิเศษ สถาบันกวดวิชาต่าง ๆ ทุกประเภท

2. www.otep.go.th
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
เรื่อง ชพค. ช.พ.ส. เรื่องสวัสดิการต่าง ๆ ควรไปศึกษาทำความเข้าใจเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวท่านเอง

3. www.ksp.or.th
ครุสภา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรื่องการเรียนวิชาชีพครู เรื่องใบอนุญาตทางการศึกษา เรื่องการเทียบโอนการเรียน ตรวจสอบการหมดอายุทางการศึกษาต่าง ๆ

4. www.onec.go.th
สภาการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.)
หน่วยงานที่ดูแลงานด้านนโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษาของประเทศ

5. www.moe.go.th
กระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานกลางในการจัดการศึกษาของประเทศทุกระดับ

6. www.obec.go.th
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ติดตามข่าวประกาศสมัครสอบครู สอบครูผู้ช่วย ข่าวบรรจุครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ

7. www.bangkokeducation.in.th
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่ดูแลการศึกษาระดับท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร ติดตามข่าวสอบครู กทม.